خوشحالی پس از گل در فیفا 17؛ فرصتی برای خوشگذرانی

بازیکنان فوتبال ۹۰ دقیقه تمام از سمتی به سمت دیگر می دوند تا به سختی دروازه حریف شان را باز کنند، حتی شمایی که کنترلر کنسول و کنترل بازیکنان را به دست می گیرید؛ البته به شرطی که با حریفی آماتور بازی نکنید. بنابراین، لحظات پس از گل زدن فرصتی اندک اما طلایی برای خوشگذرانی هستند.

بازیکنان فوتبال این لحظات را با اجرای حرکات مختلف، به معنای واقعی کلمه جشن می گیرند. شیرجه می زنند، از سر و کول یکدیگر بالا می روند یا گاهی از خود حرکت یا حالات عجیبی بروز می دهند.

تصور کنید در جدیدترین نسخه از سری فیفا با یکی از اعضای خانواده، دوست صمیمی یا حریف پرمدعای ناشناسی مسابقه می دهید. آیا می خواهید لحظات محدود پس از از گل زدن به آن ها یا شکست دادن شان را تنها با خیره شدن به صفحه تلویزیون سپری کنید؟

اگر تا به امروز اطلاع نداشتید، باید بگوییم که الکترونیک آرتز ارزش این لحظات را مغتنم می شمارد و این امکان را به شما می دهد تا پس از به ثمر رساندن هر گل، مانند بازیکنان فوتبال با اجرای حرکات مختلف و گاهی اوقات عجیب، جشن و پایکوبی و احتمالاً روحیه حریف را هم تضعیف کنید.

در این ویدیو سعی کردیم تا گلچینی از بهترین و جذاب ترین این خوشحالی های پس از گل را به شما آموزش بدهیم.

لیست کامل حرکات را می توانید در زیر مشاهده کنید. دکمه های مربع، مثلت، ضربدر، دایره، R1 ،L2 ،L1 و R2 در کنسول اکس باکس وان معادل RB ،LT ،LB ،B ،A ،Y ،X و RT هستند.

Ad Board Celebration

به سمت تبلیغات کنار زمین بدوید.

One Arm Raised

دکمه دایره را نگه دارید.

Thumb Suck

دکمه مربع را نگه دارید.

Ear Twist

دکمه مثلث را نگه دارید.

Finger Points

دکمه دایره را فشرده و سپس بار دیگر آن را نگه دارید.

Arms Out

دکمه مربع را فشرده و سپس بار دیگر آن را نگه دارید.

Wrist Flick

دکمه مثلث را فشرده و سپس بار دیگر آن را نگه دارید.

Aeroplane

R3 را فشرده و نگه دارید.

Point to Sky

R3 را به سمت بالا نگه دارید.

Shhhhh

R3 را به سمت راست نگه دارید.

Telephone

R3 را به سمت پایین نگه دارید.

Can You Hear Me

R3 را به سمت چپ نگه دارید.

Hands Out

R3 را به سمت راست حرکت داده و سپس R3 را به سمت چپ نگه دارید.

Come On

R3 را به سمت چپ حرکت داده و سپس R3 را به سمت راست نگه دارید.

Blow Kisses

R3 را به سمت پایین حرکت داده و سپس R3 را بالا نگه دارید.

Double Arm Swing

R3 را به سمت بالا حرکت داده و سپس R3 را پایین نگه دارید.

Flying Bird

R3 را به سمت راست حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Hand on Head

R3 را به سمت چپ حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Heart Symbol

R3 را به سمت پایین حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Arms Pointing Up

R3 را به سمت بالا حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Windmill

R3 را ۳۶۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

حرکت های تمام کننده:

Baby Girl

L1 را نگه داشته و R3 را به سمت چپ نگه دارید.

Big Man

L1 را نگه داشته و R3 را به سمت بالا نگه دارید.

Elbow (Dab)

R1 را نگه داشته، دو بار مربع را پشت هم فشار دهید.

Floor Spin

L1 را نگه داشته، R3 را ۳۶۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Knee Slide Fail

L2 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت چپ حرکت دهید.

Knee Slide to Sit

L2 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

Push it Down

R1 را نگه داشته، دایره را دو بار پشت هم فشار دهید.

Rugby

R2 را نگه داشته، R3 را فشار دهید.

Samba Dance

L2 را نگه داشته، R3 را ابتدا به چپ و سپس راست حرکت دهید.

Timber

L2 را نگه داشته، دایره را فشار دهید.

Triangle

L1 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

Point to the Sky

L1 را نگه داشته، دایره را فشار دهید.

Show Respect

L1 را نگه داشته، دایره را دو بار پشت هم فشار دهید.

Spanish Dance

L2 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Belly Flop

L1 را نگه داشته، مربع را فشار دهید.

Riding the Wave

L1 را نگه داشته، مثلث را فشار دهید.

Chest Slide

L1 را نگه داشته، R3 را به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Point Up

L1 را نگه داشته، R3 را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

Signature Finishing Move

X را فشار دهید (برای هر بازیکن متفاوت)

Backflip/Arms to Crowd

L1 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Hand Spring /Roll & Punch

L1 را نگه داشته، R3 را ۳۶۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Violinist

L2 را نگه داشته، مربع را فشار دهید.

Spanish Archer

L2 را نگه داشته، مثلث را فشار دهید.

Hands on Ears

L2 را نگه داشته، مربع را دو بار پشت هم فشار دهید.

Stomach Slide

L2 را نگه داشته، مثلث را دو بار پشت هم فشار دهید.

Knee Slide Arms Out

L2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت بالا نگه دارید.

I Can't Hear You

L2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت راست نگه دارید.

Brick Fall

L2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت چپ نگه دارید.

Knee Slide

L2 را نگه داشته، R3 را نیز به پایین و بالا حرکت دهید.

Who Am I

L2 را نگه داشته، R3 را نیز به راست و چپ حرکت دهید.

Flip /Cartwheel

L2 را نگه داشته، R3 را ۳۶۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Twist flip /Cartwheel Roll

L2 را نگه داشته، R3 را ۳۶۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Kiss the Pitch

R2 را نگه داشته و دایره را دو بار پشت هم فشار دهید.

The Salute

R1 را نگه داشته، مثلث را فشار دهید.

Chest Thump

R2 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

Glamour Slide

R1 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت چپ حرکت دهید.

حرکت هایی که با پیشروی در بخش Pro باز می شوند:

Many Bows

R2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت بالا نگه دارید.

Pardon

R2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت راست نگه دارید.

Fall to Knees & beg

R2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت پایین نگه دارید.

Backflips

R2 را نگه داشته، مربع را دو بار پشت هم فشار دهید.

Slide on Back

R1 را نگه داشته، مربع را دو بار پشت هم فشار دهید.

Cockroach

R1 را نگه داشته، R3 را فشار دهید.

River Dance

R1 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Break Dance

R1 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت راست حرکت دهید.

Praise on Knees

R1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت چپ نگه دارید.

Backwards Worm

R1 را نگه داشته، R3 را نیز ۳۶۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Uncontrolled backflip

R2 را نگه داشته، R3 را نیز ۳۶۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Handstand

R2 را نگه داشته، R3 را نیز ۳۶۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Spin & Fall

R2 را نگه داشته، R3 را نیز دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Rowing on Knees

R2 را نگه داشته، R3 را نیز دو بار به سمت چپ حرکت دهید.

Seated Rowing

R2 را نگه داشته، R3 را نیز دو بار به سمت راست حرکت دهید.

Knee Walk

R2 را نگه داشته، مربع را فشار دهید.

Cradle Swing

R2 را نگه داشته، مثلث را فشار دهید.

Baby

R2 را نگه داشته، مثلث را دو بار پشت هم فشار دهید.

Flying Dive

R1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت بالا نگه دارید.

Karate Kicks

R1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت راست نگه دارید.

Jump Kicks

R1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت پایین نگه دارید.

Ice Skating

R1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Golf Swing

R1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت چپ و راست حرکت دهید.

Dance 1

R2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Dance 2

R2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

Dance 3

R2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت چپ و راست حرکت دهید.

Dance 4

R2 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت راست و چپ حرکت دهید.

حرکت های زیر با کسب امتیاز در بخش آنلاین آزاد می شوند:

KO

L1 را نگه داشته، مربع را دو بار پشت هم فشار دهید.

Motorbike

L1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت پایین نگه دارید.

Right Here Right Now

R1 را نگه داشته، دایره را فشار دهید.

Hand Bite

L2 را نگه داشته، R3 را به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Stand Tall

L1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت چپ نگه دارید.

Kiss the Wrist

L2 را نگه داشته، دایره را دو بار پشت هم فشار دهید.

Old Man

L2 را نگه داشته، R3 را فشار دهید.

Calm Down

L1 را نگه داشته، مثلث را دو بار پشت هم فشار دهید.

The Bear

L1 را نگه داشته، R3 را نیز به سمت بالا نگه دارید.

Bailando Robot

L1 را نگه داشته، R3 را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

Muevelo

L1 را نگه داشته، R3 را به سمت راست و چپ حرکت دهید.

Patty Cake

L1 را نگه داشته، R3 را دو بار به سمت راست حرکت دهید.

Muscle Flex

R1 را نگه داشته، R3 را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

Push Ups

R1 را نگه داشته، R3 را به سمت راست و چپ حرکت دهید.

The Worm

R1 را نگه داشته، R3 را ۳۶۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Dance

R1 را نگه داشته، R3 را دوبار به سمت پایین حرکت دهید.

Prancing Bird

R1 را نگه داشته، مربع را فشار دهید.

Gallop Dance

L1 را نگه داشته، R3 را فشار دهید.

نظرات ۸

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟