امواج مغزی

مطالعه جدید: بیهوشی پروپوفول قادر است امواج مغزی پستانداران را به شدت تغییر دهد
سلامت ، علمی

مطالعه جدید: بیهوشی پروپوفول قادر است امواج مغزی پستانداران را به شدت تغییر دهد

یک مطالعه جدید در پستانداران نشان می‌دهد که پروپوفول بیهوشی وریدی که به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر چشمگیری ...