جهان هولوگرافیک

دانشمندان با هدف درک جهان هولوگرافیک درون سیاه چاله‌ها را مورد بررسی قرار دادند
علمی ، نجوم و فضا

دانشمندان با هدف درک جهان هولوگرافیک درون سیاه چاله‌ها را مورد بررسی قرار دادند

سیاهچاله‌ها می‌توانند یک تصویر سه بعدی (هولوگرام) باشند. درواقع، کل جهان ما می‌تواند یک هولوگرام (جهان هولوگرافیک) باشد. این ایده ...