شبکیه چشم

احیا بعد از مرگ؛ دانشمندان ارتباط نورون‌‌های شبکیه چشم فردی را بعد از فوت برقرار کردند
سلامت ، علمی

احیا بعد از مرگ؛ دانشمندان ارتباط نورون‌‌های شبکیه چشم فردی را بعد از فوت برقرار کردند

دانشمندان در شرایط آزمایشگاهی موفق شدند شبکیه چشم فردی فوت شده را احیا کرده و ارتباط میان نورون‌ها را برقرار ...