فیزیک ذرات

دانشمندان سرن سنگین‌ترین ذره بنیادی را با بیشترین دقت اندازه‌گیری کردند
علمی ، میان رشته ای

دانشمندان سرن سنگین‌ترین ذره بنیادی را با بیشترین دقت اندازه‌گیری کردند

محققان مرکز سرن با استفاده از برخورددهنده هادرونی بزرگ (LHC) توانسته‌اند سنگین‌ترین ذره بنیادی را که نوعی کوارک است، با ...