و در نهایت Benchmark مدعی شده که مدیرعامل سابق اوبر وعده داد دو کرسی باقی مانده را تنها با تایید کامل اعضای هیئت مدیره تکمیل کند اما تغییرات را به صورت رسمی و با رای گیری به وجود نیاورده است. در نهایت گفتنی است که اگر رای گیری سهام داران در ماه ژوئن -که به اضافه شدن سه کرسی جدید منجر شد- با رای دادگاه باطل شود، کالانیک دیگ نقشی در هیئت مدیره اوبر نخواهد داشت.