البته در درستی یا نادرستی استفاده از این شناور برای رفع آلودگی اقیانوس ها هنوز شک و شبهه هایی وجود دارد. از یک طرف شناور مورد بحث بر خلاف تورهای زباله گیری هیچ گونه آسیبی به موجودات زنده اقیانوس نرسانده و ضمنا به خوبی در مقابل امواج مهیب دریا ایستادگی می کند. اما از سوی دیگر یکی از اساتید دانشگاه هاوایی در مصاحبه با نشریه ساینتیفیک امریکن مدعی شده که چنین شناور بزرگی می تواند روی پراکنش موجودات دریا در این منطقه اثرگذار باشد.

در هر صورت رفع مشکل آلودگی سطحی اقیانوس ها کار چندان ساده ای نیست و فقط بخش کوچکی از یک مسئله بزرگتر به حساب می آید. انسان ها فقط زمانی از مشکل آلودگی آب های بزرگ خلاص می شوند که در درجه اول زباله هایشان را در آن تخلیه نکنند. در همین راستا استفاده از مواد زیست تجزیه پذیر و بهبود پروسه بازیافت مواد می توانند نقش موثری در کاهش این آلودگی های نگران کننده ایفا نمایند.