به گفته پروفسور علی حاجی میری، این چیپ می تواند بین لنز فیش آی و تله فوتو به صورت آنی سوییچ کند که تنها از طریق اعمال تنظیمات کوچک در آرایه دریافت کننده های نور صورت می گیرد. این رویکرد، مشابه همان رویکردی است که آرایه های فازی ارتباطی برای فوکوس و هدایت امواج رادیویی به جهتی خاصی استفاده می کنند.