جرمی والش دانشجوی دکترای دانشگاه بریتیش کلمبیا در اینباره به واشنگتن پست گفت:

ما باید با دقت بیشتری زمان خود را صرف کار کردن با نمایشگرها کنیم. این پژوهش نشان می دهد صرف کردن زمان کمتر از دو ساعت به فعالیت های سرگرمی با گجت هایی نظیر موبایل برای بچه ها سودمند است.

اما صرفا استفاده زیاد از موبایل نبود که مهارت های فکری کودکان شرکت کننده در این تحقیق را تحت تاثیر قرار داده بود. تنها ۵۰ درصد از داوطلبان مشارکت کننده در این پژوهش ۹ الی ۱۱ ساعت خواب پیشنهادی پزشکان را در شبانه روز داشتند و تنها ۱۸ درصدشان تمرینات بدنی توصیه شده را پشت سر می گذاشتند (دست کم یک ساعت در روز). کودکانی که این معیارها را کسب نمی کردند بدترین عملکرد را از نظر مهارت های ذهنی داشتند.

گفتنی است این پژوهش بر مبنای مشاهده استوار است؛ بدان معنا که نمی توان ارتباطی مستقیم میان مدت زمان استفاده از موبایل و مهارت های فکری ضعیف پیدا کرد. با این حال اما در مقایسه با کودکانی که هیچیک از این معیارها را کسب نکرده بودند آنهایی که زمان کمتری را صرف استفاده از موبایل می کردند در همان تست ها عملکرد بهتری را از خود به نمایش می گذاشتند.