ریمند خاطرنشان کرد که قوانین سخت گیرانه تری برای اعطای مجوز به زودی در این کشور اعمال می شود. بالغ بر نیمی از شرکت های باقیمانده فعال در زمینه رمزارز در استونی ممکن است به خاطر عدم فعالیت مجوزهای خود را از دست بدهند. این شرکت ها همانطور که گفته شد هیچ فعالیتی ندارند و مدیرانشان در خارج از خاک استونی زندگی میکنند.