دریا

اقیانوس منجمد جنوبی همچنان در حال بلعیدن کربن دی اکسید انسان‌ها است
علمی ، میان رشته ای

اقیانوس منجمد جنوبی همچنان در حال بلعیدن کربن دی اکسید انسان‌ها است

پژوهشی بر پایه مطالعه هوایی گازهای گلخانه‌ای گزارش می‌دهد که اقیانوس منجمد جنوبی همچنان مقادیر زیادی از کربن دی اکسیدی ...