نتیجه یک تحقیق جامع؛ کارهای عجیب رانندگان اروپایی پشت فرمان خودرو

نتیجه یک تحقیق جامع؛ کارهای عجیب رانندگان اروپایی پشت فرمان خودرو

تحقیقات جدید نشان مى دهد که فرهنگ رانندگى شما بر روى کارهایى که در خودرو انجام مى دهید اثر مى گذارد.

بر اساس آمار، به طور میانگین یک راننده ى بریتانیایى در طول عمر خود ٣ سال و ۴ ماه را در خودرو مى گذراند. اما فرهنگ هاى مختلف رانندگان در کشورهاى اروپایى چه تفاوتى دارند؟

براى درک بهتر این موضوع تحقیقى در بین رانندگان ٧ کشور اروپایى انجام شد تا مشخص شود آنها در خودروهاى خود چه کارهایى انجام مى دهند. براى مثال چه مدت زمانى در خودرو خوراکى مى خورند؟ و یا اینکه چه مدت زمانى در خودرو مى خوابند؟

بریتانیا

در این کشور رانندگان ١٩۴٨۶ ساعت به عنوان راننده هستند و ١٠٢۶۴ ساعت به عنوان مسافر در خودرو به سر مى برند.
بیشتر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ۶۵٣٨ ساعت با بقیه صحبت مى کنند، ۴٢۴۵ ساعت آواز مى خوانند. ٣٩٧۴ ساعت با خودشان حرف مى زنند.

دیگر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ٣٩٢٠ ساعت نوشیدنى مى خورند، ١٨٨١ ساعت غذا مى خورند، ٩٣۶ ساعت صورت خود را اصلاح و یا آرایش مى کنند و ٨٧ ساعت را صرف پیدا کردن خودروى خود مى کنند که فراموش کرده اند کجا پارک شده است.
مردم بریتانیا به خودروى خود به عنوان چیزى فراتر از یک وسیله ى نقلیه نگاه مى کنند، قسمتى از زمان خودرن غذا، نوشیدن و حتى اصلاح صورتشان را درون آن هستند.

آلمان

رانندگان آلمانى٢۵۶٩٣ ساعت به عنوان راننده و ٧٧۵٧ ساعت را به عنوان مسافر در خودرو مى گذرانند.
بیشتر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند:٣۶١١ ساعت گوش کردن به موسیقى با صداى بلند، ٣٣٩٣ ساعت احوال پرسى کردن، ٣٢۴٠ ساعت از دیگر رانندگان تشکر مى کنند.
دیگر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ١٠٧٧ ساعت خودرن غذا، ١٣٠ ساعت آدرس پرسیدن، ١٢٩ ساعت اصلاح صورت و آرایش کردن و ۵۶ ساعت خوابیدن در خودرو است.

آلمانى ها نسبت به مردم بریتانیا ۶ هزار ساعت بیشتر در خودرو وقت مى گذرانند.

فرانسه

رانندگان این کشور ٢٣٠۶۴ ساعت را رانندگى مى کنند و ١٠١٧٩ ساعت به عنوان سرنشین در خودرو هستند.
بیشتر کارهایى که مردم فرانسه در خودرو انجام مى دهند: ۴٨٠٣ ساعت آواز خواندن، ۴۵١٣ ساعت از بقیه ى رانندگان تشکر مى کنند، ٣٨۴٣ ساعت مى نوشند.دیگر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ٢٩۵٣ ساعت خوردن غذا، ۴۵٨ ساعت صرف تمیز کردن خودرو مى کنند که بر اثر ریختن نوشیدنى کثیف شده است، ٩٩ ساعت به طور ناگهانى ترمز مى کنند تا از تصادف جلوگیرى کنند و ٧٠ ساعت به دنبال خودروى خود مى گردند تا آن را پیدا کنند.
در فرانسه مردم زمان بسیار زیادى را در خودرو صرف خوردن و آشامیدن مى کنند.

اسپانیا
٢۴٧٢٠ ساعت رانندگى مى کنند و ١٠٢٢٢ ساعت به عنوان مسافر در خودرو هستند.
بیشتر کارهایى که رانندگان اسپانیایى در خودروهاى خود انجام مى دهند: ٣٨٧۵ ساعت آواز مى خوانند،٢٩٩۴ ساعت از دیگر رانندگان تشکر مى کنند.
سایر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ۶١٠ ساعت اصلاح یا آرایش مى کنند، ٩٢ ساعت در خودرو مى خوابند و ٣/۵ ساعت با مکانیک ها درباره ى هزینه هاى خودرو جر و بحث مى کنند.
بررسى فرهنگ رانندگان در اسپانیا نشان مى دهد که آنها زمان طولانى در خودرو مى خوابند. اما زمان کمترى نسبت به بقیه کشورهاى این متحقیق در خودرو اصلاح و یا آرایش مى کنند.

ایتالیا

٣١۴١٠ ساعت را صرف رانندگى مى کنند و ١٧٩٠۴ ساعت را به عنوان سرنشین در خودرو هستند.
بیشتر کارهایى که رانندگان در خودرو انجام مى دهند:۴٧٩٧ ساعت با صداى بلند به آهنگ گوش مى دهند و ۴٣٠۵ ساعت آواز مى خوانند.
سایر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ٣٣٩۶ ساعت غذا مى خورند، ٢٣٠٣ ساعت اصلاح و آرایش مى کنند، ٢٠٢ ساعت با دیگران جر و بحث مى کنند، ١٣٢ ساعت به دنبال خودروى خود که فراموش کرده اند کجا پارک شده است مى گردند.

پرتغال
٢٢٧٢٨ ساعت را رانندگى مى کنند و ١٢١۶٣ ساعت را به عنوان سرنشین هستند.
بیشترین کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ۶٩١٨ ساعت با دیگران احوال پرسى مى کنند، ۶۵٩۶ ساعت از دیگر رانندگان تشکر مى کنند و ۵۴٩١ ساعت آواز مى خوانند.

دیگر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ١٨٧٢ ساعت به دنبال اشیا در زیر صندلى هاى خودروها هستند، ٩٨٠ ساعت صرف پارک کردن خودرو مى کنند، ٣۵٢ ساعت اصلاح و یا آرایش مى کنند و ٢۵۴ ساعت ترمز ناگهانى مى کنند که مانع تصادف شوند.
رانندگان پرتغال بیشتر از سایر کشورهاى این لیست صرف ترمز کردن مى کنند.

لهستان
٢٣٢۵١ ساعت را رانندگى مى کنند و ١١٢۵٢ ساعت را در خودرو به عنوان مسافر هستند.
بیشترین کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ۴٠۴٢ ساعت از دیگر رانندگان تشکر مى کنند، ٣٩٧۶ ساعت با صداى بلند به موسیقى گوش مى کنند و ٣١٠٨ ساعت نوشیدنى مى نوشند.

سایر کارهایى که در خودرو انجام مى دهند: ٢۴٣ ساعت صرف تمیز کردن نوشیدنى هایى که در خودرو ریخته است مى کنند، ٨٠ ساعت در خودرو مى خوابند، ۵٩ ساعت با سایر رانندگان جر و بحث مى کنند و ۴۴ ساعت را صرف پیدا کردن خودروى خود که کجا پارک کرده اند مى کنند.

برخلاف کشورمان نتیجه چنین تحقیقاتی در اروپا می تواند بسیار مهم تلقی شود و در زمینه اصلاح فرهنگ های اشتباه، وضع قوانین تازه و حتی ایجاد درک بهتر برای مهندسان فعال در شرکت های خودروسازی مورد استفاده واقع شود. این تحقیق به نوعی نشان می دهد که انسان امروز تا چه حد زمان خود را در خودرو سپری می کند و پروسه حمل و نقل با چه چالش های مهمی برای رانندگان و سرنشینان خودرو همراه است، به نحوی که آنان ناچارند برخی فعالیت های روزمره دیگر را نیز به دلیل کمبود وقت پشت فرمان انجام دهند.

نظرات ۱۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato