زمین — صفحه ۴

سرانجام فیزیک تشکیل شفق‌های قطبی تائید شد
علمی

سرانجام فیزیک تشکیل شفق‌های قطبی تائید شد

محققان با بازسازی شرایط تشکیل شفق‌های قطبی در آزمایشگاه توانستند فرضیه تشکیل این نورهای درخشان قطبی را تائید کنند. این ...
آیا انسان‌ها از زمان قرون وسطی به بیگانگان فضایی می‌اندیشیدند؟
علمی

آیا انسان‌ها از زمان قرون وسطی به بیگانگان فضایی می‌اندیشیدند؟

موجودات فرازمینی، علی‌رغم اینکه به ظاهر با فرهنگ انسانی بسیار بیگانه هستند، پدیده‌ای کاملا متداول به حساب می‌آیند. شما می‌توانید ...