تکامل — صفحه ۴

چرا پنج انگشت هم اندازه نیستند؟
علمی

چرا پنج انگشت هم اندازه نیستند؟

اگر نگاهی به دستان خود بیاندازید در خواهید یافت که انگشتانتان در مقایسه با انگشت های یک میمون کوتاه تر ...