ایستگاه فضایی

ایستگاه فضایی برای جلوگیری از برخورد زباله‌های فضایی مانور اضطراری را اجرا می‌کند
علمی ، نجوم و فضا

ایستگاه فضایی برای جلوگیری از برخورد زباله‌های فضایی مانور اضطراری را اجرا می‌کند

قطعه‌ای از ماهواره هواشناسی چینی در فاصله ۲۰۰۰ فوتی ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار گرفته و با وجودی که احتمال برخورد ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato